Stillas må oppfylle krav til materialer, konstruksjoner, vedlikehold og forankring. Alle som arbeider fra stillas og med montering av stillas, skal ha opplæring som gjelder for de aktuelle stillastypene og -høydene.

Nye stillaskrav

I 2016 ble kravene til arbeid med stillas, skjerpet. Målet er å forebygge skader og dødsfall som følge av fall fra høyden.

Arbeid med stillasmontering og arbeid fra stillaser innebærer fare for fall og dermed for skader ­– også fra relativt lave høyder. Regelverket stiller derfor klare krav til opplæring for arbeid og montering, demontering, kontroll og endring av stillaskonstruksjoner. Kravene omfatter også risikovurdering, planlegging, dimensjonering, kontroll og forankring av stillas.

Tekniske godkjenningskrav til stillas

Stillassystemer som omsettes i Norge skal

  • for stillaser produsert før 01.07.2016: være typegodkjent av Arbeidstilsynet
  • for stillaser produsert fra og med 01.07.2016: ha utstedt sertifikat fra et akkreditert selskap som viser at stillaset er lovlig omsatt jf. produsentforskriften § 4-5.

Unntak: Hvis stillassystemet har Arbeidstilsynets typegodkjenning med typegodkjenningsmerke som er gyldig fra og med 2013 til og med 2021, kan det omsettes lovlig. I en overgangsperiode til og med 2021 vil altså både typegodkjenning og sertifikatordningen gjelde.

For stillas som er satt opp ved hjelp av materiell som ikke er typegodkjent eller sertifisert, stilles det særskilte krav til opplæring og særskilte tekniske krav til utførelse og materialvalg.

Krav til opplæring for montering, endring og kontroll av stillas

Opplæringskravene i §§ 17-2 til 17-4 gjelder montering, demontering, endring og kontroll av stillas.

Kravene til opplæring for de laveste høydene er mindre omfattende enn for høyere stillaser. Dette gjelder både omfanget og timeantallet for teoretisk opplæring, praktisk øvelse og praksis. Det stilles altså strengere krav dess høyere stillaset er. Regelverket skiller mellom krav til opplæring for stillaser med høyde to–fem meter, fem–ni meter og over ni meter.

Må utføres av kvalifisert person

Opplæringen kan gjennomføres enten av kvalifiserte personer internt i virksomheten, eller av ekstern kompetanse. Begrepet «kvalifisert person» er en person som har fått teoretisk og praksis opplæring etter forskriften §§ 17-2 til 17-4.

Opplæring for å gjøre vedlikehold og endringer

Mange stillasulykker skyldes dårlig vedlikehold og kontroll av stillasmaterialet. Dette gjelder særlig stillasgulv i tre, som kan bli utsatt for råte, korrosjon og sprekker. Alle som skal bygge stillas må derfor få opplæring som gjør dem i stand til å vurdere tilstanden til stillasmaterialet og behovet for vedlikehold. Det er utvidede krav til opplæring for arbeid med montering, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv over fem meter og over ni meter.

Opplæringen skal omfatte en gjennomgang av veiledningen for montering, bruk og demontering av stillaset. Den skal også gi øvelse i å bruke sikringsutstyr som hindrer fall under montering, demontering og endring av stillaskonstruksjoner.

Opplæring for stillas utenom standard

For stillaser som ikke monteres i standardoppstilling etter leverandørens monteringsanvisning, gjelder samme opplæringskrav som for stillaser over ni meter, uavhengig av stillasets øverste gulvhøyde. Bygging og oppføring av trestillaser kommer inn under denne bestemmelsen. Årsaken er at stillasoppstilling utenom anvisningene krever kunnskap om styrke- og stabilitetsberegninger, som inngår i opplæringen etter § 17-4.

Arbeidsgiver har ansvaret

Det er arbeidsgiver som har ansvar for at opplæringen blir gjennomført. Opplæringen skal skje før arbeidet starter.

Arbeidstakere som har opplæring etter regelverket fra før 2016, trenger i utgangspunktet ikke å starte helt på nytt. Her må arbeidsgiver vurdere om opplæringen tilfredsstiller kravene i § 17-4.

Opplæringen skal dokumenteres

Opplæringen skal dokumenteres med et skriftlig bevis som gir opplysninger om innholdet i den teoretiske og praktiske opplæringen og hvem som har stått for den.

Også de som har fått opplæring for å bygge stillas over fem meter etter regelverket før 2016, skal ha en tilsvarende dokumentasjon.

Opplæring for brukere av stillas

Arbeidstakere som bruker stillaset for å utføre håndverk, skal ha tilstrekkelig opplæring for å kunne gjøre jobben på en sikker måte. Arbeidsgiver må derfor sørge for at arbeidstakere som bruker stillas, får grunnleggende informasjon om stillasets konstruksjon og hvordan det er satt sammen. Dette gjelder for eksempel begrensninger i belastning og konstruksjonsendringer, med andre ord en gjennomgang av bruksveiledningen for stillaset.

Regelverket stiller ikke krav til hvor mange timer opplæringen skal vare, eller til dokumentasjon på at denne opplæringen er gitt. Likevel bør virksomheten etablere et system for å sikre at stillasbrukerne faktisk får slik opplæring – uansett stillashøyde.

Informasjon til andre som entrer stillaset

Arbeidstakere og andre som entrer stillaset kun for inspeksjon eller kontroll, regnes ikke som brukere av stillaset. Bestemmelsen omtalt over gjelder dermed arbeidstakere som bruker stillaset «som arbeidsplattform for å utføre arbeid i høyden».

Andre som entrer stillaset, bør likevel avklare informasjons- og opplæringsbehov med den som er ansvarlig for stillaset. Dette er arbeidsgivers ansvar og bør være beskrevet i virksomhetens internkontroll.

Veiledning for montering, bruk og demontering

En kvalifisert person som kjenner kompleksiteten i det aktuelle stillaset, skal utarbeide en veiledning for montering, bruk og demontering. Dette kan være en standardveiledning fra produsenten.

Ved behov skal produsentens veiledning suppleres med utfyllende og detaljerte opplysninger om det aktuelle stillaset. En gjennomgang av denne veiledningen skal inngå som en del av opplæringen for brukere av stillaset.

Kontroll av stillaset

Før bruk skal stillaset kontrolleres av en kvalifisert person. En arbeidstaker som har gjennomgått opplæring i tråd med regelverket, er ansett som en kvalifisert person. For eksempel er en arbeidstaker som har gjennomgått opplæring i henhold til forskriftens § 17-2 betraktet som kvalifisert person for stillas med øverste stillasgulv inntil fem meter.

Så lenge stillaset er i bruk, skal det kontrolleres med jevne mellomrom. Stillaset skal alltid kontrolleres etter uvær, når andre forhold kan ha virket inn på stabilitet og styrke, og når stillaset ikke har vært brukt på en uke eller mer.

Forskriften stiller også krav om skriftlig rapport etter kontroll av stillaset og hva rapporten minst skal inneholde av opplysninger.

Skilting av stillas

Alle stillaser skal ha skilting.

Stillaset skal forankres

Stillaset skal forankres. Forankringer skal kunne ta opp både strekk og trykk, og de skal prøves med 20 prosent høyere belastning enn de beregnes for.

Regelverket krever at det alltid skal gjøres én eller flere prøvinger for å sjekke om forankringene, sammen med den konstruksjonen stillaset skal forankres til, tåler de belastningene det er beregnet for. En sikkerhetsfaktor på 20 % (1,2) ved prøving er i tråd med europeisk praksis.

Dimensjonering av stillas, dekker og rekkverk

Stillaset, inkludert rekkverk ved dekkekanter og lignende, må beregnes slik at rekkverket og det ferdige stillaset blir sterkt nok. Det samme gjelder ved beregning av vindkrefter som påvirker stillaset.

Stillas som må tildekkes, må beregnes og forankres med ekstra fester eller forankringspunkter. Dette gjelder for eksempel for å sikre personer på utsiden mot fallende gjenstander eller arbeidstakerne mot vær og vind. Ekstra forankring skal sikre stillaset mot de tilleggskreftene som dekket fører med seg.

Brann og rømningsveier

Tildekking av stillas øker også risikoen ved brann, og dermed kravene til rømningsveier fra stillaset. Byggteknisk forskrift § 11-9 (dibk.no) og NS EN 13501-1 gir pre-aksepterte løsninger med hensyn til materialkrav.

Vedlikehold

Arbeidsgiver skal sørge for at det blir etablert vedlikeholdsrutiner for tilsyn av alt stillasmateriell. Samtidig må det etableres kriterier for å kassere stillasmateriell i henhold til produsentanvisningene. I tvilstilfeller bør dere spørre produsenten om råd.

Sikre gode rutiner for vedlikehold og kassering:

  • Materialer som brukes til egenproduserte stillaser, for eksempel trestillaser, skal rengjøres, vurderes og sorteres mellom hver bruk.
  • Materialer og utstyr som ikke tilfredsstiller kravene, skal merkes tydelig og gjøres ubrukelig til stillasformål.
  • Komponenter som er skadet, skal repareres før de lagres sammen med uskadet materiell.
  • Komponenter som ikke kan repareres, skal kasseres.

Brukerveiledningen for stillaser med norsk typegodkjenning bør inneholde vedlikeholdsrutiner og kassasjonsregler for utstyret. Det samme gjelder for stillaser som er sertifisert av en akkreditert virksomhet i henhold til produsentforskriften kapittel 4.

Kilde: Arbeidstilsynet